İstanbul Portalı >> Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı >> Yerel Girişimler

YEREL GİRİŞİMLER

Yerel Girişimler, kırsal ve kentsel alanlarda yaşayan yoksul insanlarımızın gelirlerini artırma, sürekli bir işe sahip olma ve hayat standardını yükseltmeye yönelik projelerine destek olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca uygulamaları düzenli şekilde izleme ve değerlendirme yoluyla yöre ve yararlanıcı koşullarına daha uygun projeleri geliştirmeye imkan sağlanacaktır. Yerel girişimler kapsamında aşağıda belirtilen konularda projeler uygulanabilecektir.

Gelir Getirici Projeler
Gelir getirici küçük ölçekli projelerin amacı, yoksul birey veya hanelerin geçimlerini sağlayacak kendi işlerini kurmaları, gelir elde etmeleri ve başlattıkları çalışmaları uzun süre devam ettirebilmeleridir. Uygulanacak projelerin teknik ve ekonomik olarak yerel koşullara uygun olması yanında, üretilecek ürün veya hizmetin yöresel satış ve pazarlama olanaklarının olması gerekmektedir. Gelir getirici projeler için herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik faaliyetlerde üretim ve verim artışı sağlama ya da potansiyel kaynakları harekete geçirme yoluyla gelir kazanma amacıyla; bitkisel ya da hayvansal üretim, tarımsal ürün işleme, el sanatları, hediyelik-turistik eşya üretimi, ticaret, perakendecilik, satış-pazarlama vb. her türlü konuda proje sunulabilir. Gelir getirici projeler için kentsel ve kırsal kesimde yoksul birey ya da hane başına en fazla 3.000 ABD Dolarına eşit Türk Lirası tutarı kadar destek sağlanmaktadır.

Kişisel limitleri geçmemek üzere, kişilerin bir araya gelerek uygulayacağı grup bazlı ortak projelerin toplam butgesi 100.000 dolar eşdeğeri TL olabilmektedir. Projeleri değerlendirmedeki en önemli kriter, projelerin yoksul kesime geçinmelerine yetecek geliri sağlaması ve bunun devamlılığının olmasıdır.

istihdam Eğitimleri
istihdama yönelik eğitim projelerinin amacı, yoksul ve işsiz genç insanlara düzenlenecek kısa süreli kurslarla çeşitli teknik ve sosyal beceriler kazandırılması ve bu kişilerin daha nitelikli iş bulmalarına katkı sağlanmasıdır.
Eğitimler için benzer konularda çalışma yapan kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla (vakıf, dernek, oda, kooperatif, birlik vb.) işbirliği yapılması ve istihdam güvencesi sağlanması amaçlanmaktadır. Meslek edinme veya kendi işini kurmaya yönelik istihdam eğitimlerinde konu sınırlaması yoktur. Ahşap, taş, toprak, metal işleme, dokumacılık vb. el sanatları veya kentsel alanlar için sekreterlik, ön muhasebe, tesisatçılık, bahçıvanlık, bakıcılık gibi hizmet sektöründe iş bulma güvencesi olan her türlü konu bu kapsamda desteklenebilmektedir. Eğitimler için ortalama süre 6 aydır. Eğitimin konusu, süre ve katılımcı sayısına bağlı olarak verilecek destek tutarı, 50.000 ABD doları eşdeğeri TL'yi aşmayacaktır.
 
sosyal hizmet amaçlı merkezler
Sosyal hizmet projeleriyle, sokakta çalışan/yaşayan çocuklar, engelliler, yaşlılar, korunmasız kadın ve erkekler, işsiz gençler ve yoksullara sağlanan düşük maliyetli sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması için yeni merkezler kurulması ya da mevcut hizmet merkezlerindeki programların çeşitlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamdaki projelerde öncülüğü sivil toplum kuruluşları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) yapacaktır. Halen verilmekte olan sosyal hizmetlerden yararlanamayan gruplara ulaşmak, yeni yöntem veya hizmetlerin pilot uygulamasını yapmak amacıyla hazırlanan projeler öncelikle dikkate alınacaktır.

Sosyal hizmet projelerine verilecek destek miktarı en fazla 200,000 ABD doları eşdeğeri TL'yi aşmayacaktır. Sosyal hizmet amaçlı merkezlerin genel işletme giderleri en fazla iki yıl süreyle desteklenebilecektir.

Kamu Yararına Geçici Çalışma Programları
Toplum veya topluluğun ortak yararı için uygulanacak çeşitli projelerde ihtiyaç duyulan kısa süreli işgücünün geçici istihdamla karşılanması, yoksul işsizlerin çalışıp, para kazanarak aile geçimine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Toplum yararına yapılacak işler arasında içme ve kullanma suyu, küçük ölçekli sulama, kanalizasyon ve atık su arıtma sistemleri ile yol, park ve piknik alanlarının temizliği, bakım ve onarımı, erozyon önleme, ağaçlandırma, budama, aşılama, ilaçlama doğal afet veya olağanüstü durumlar sonrasında ortaya çıkabilecek çeşitli işler sayılabilir.
Bu kapsamda istihdam edileceklere ödenecek ücret, kişi başıa 2000, proje toplam bütçesi ise, 75.000 ABD doları eşdeğeri TL'yi aşmayacaktır.
Değerlendirmede, uygulanacak projelerin herhangi bir kamu kuruluşunun asli görev alanına girmemesi ve ortak çaba veya girişimle başlatılan çalışmaların desteklenmesi talebi dikkate alınmaktadır.
Toplum Kalkınması Çalışmaları
Daha geniş alanlarda birbirini tamamlayıcı birden fazla projenin birlikte uygulanmasını öngören toplum kalkınması çalışmaları ile; gelir, üretim, eğitim, alt yapı, sosyal hizmet ve çevresel projeler birlikte uygulanabilecektir. Bu bileşen kapsamında değerlendirilecek çeşitli projeler için yukarıda belirtilen limitleri aşmayacak şekilde geliştirilecek programların tamamına sağlanacak destek miktarı, 500.000 ABD doları eşdeğeri TL'yi aşmayacaktır.

Daha Fazla Bilgi için:
il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu geçimini kolaylaştırmak için işbilrliği ve desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı ve bu hizmetlerin yurütülmesini sağlayacak danışman kişi ve sivil toplum kuruluşlarını Yerel Girişimler projelerine davet ediyor. Sizin de gelecek güvenceniz yok ise, Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında;

 • Gelir getirici küçük ölçekli projeler,
 • Kadın ve işsiz gençler için istihdama yönelik eğitimler
 • Toplum yararına geçici işler
   
 • Kimsesiz çocuklar, engelliler, yaşlılar ve sosyal güvencesiz insanlara hizmet sunan merkezlerin kurulması ve işletilmesi,
 • Toplum kalkınması galışmaları gibi konularda proje desteklerinden yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurun. Projelerinizi değerlendirelim. Proje hazırlama ve uygulama konusunda; il ve ilçenizdeki Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları, Tarım Müdürlükleri, Dernekler, Odalar, Vakıflar vb. sivil toplum kuruluslarından destek alabilirsiniz.

  SOSYAL RİSKİ AZALTMA PROJESİ

 • Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
  İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
  Telefon No: +90 212 455 59 00    Faks No: +90 212 512 20 86